O NAS

O NAS

Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego jest ośrodkiem innowacji świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspiera naukowców, studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego i innych uczelni

 

Statutowym zadaniem Fundacji jest działanie na rzecz wspierania przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, pomoc w tworzeniu i rozwoju firm wykorzystujących innowacje, transferu wiedzy z nauki do biznesu i komercjalizacji wyników badań prowadzonych na uczelniach i w instytutach badawczych.

Również edukacja w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości.

Zadaniem Akceleratora jest także działalność finansującą wdrożena innowacji oraz startupy – firmy na początkowym i wczesnym etapie rozwoju. Fundacja prowadzi fundusz zalążkowy StartMoney, z którego finansowane są realizacje pomysłów biznesowych, firmy startup opierające swój biznes na innowacjach, również spółki tzw. akademickie lub spinoff / spinout.

 

Fundacja wspiera działalność Uniwersytetu Łódzkiego, przede wszystkim we współpracy nauki z biznesem.

Akcelerator współpracuje z Centrum Transferu Technologii UŁ w zakresie organizacji transferu wiedzy z Uniwersytetu Łódzkiego do biznesu, zakładania spółek przez naukowców, studentów i absolwentów, również zarządzając wspólnie Inkubatorem Przedsiębiorczości UŁ.

 

Fundacja rozpoczęła działalnośc w 2007 roku.

PARTNERZY I KLIENCI

SPÓŁKI partnerskie

 

Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego jest udziałowcem w spółce akademickiej spinoff GeneaMed, która komercjalizuje wyniki badań przeprowadzone przez naukowców na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, nad zastosowaniem cząstek polimerowych dendrymerów w leczeniu przewlekłej bialaczki limfocytowej.

GeneaMed pozyskała zaufanie funduszu inwestycyjnego InnoVENTURE, który zainwestował w nią od 2015 roku 800 000 zł.

GeneaMed rozwija się pod opieką Inkubatora Uniwersytetu Łódzkiego.

Spółka pozyskała grant w wysokości 12,5 mln zł na prace B+R, z Programu  "Szybka ścieżka" NCBiR i będzie kontynuować badania nad lekiem na białaczkę.

 

Akcelerator  jest partnerem dla British International School of the University od Łódź

Uniwersytet Łódzki oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Akcelerator Fundacja UŁ są założycielami Brytyjskiej Szkoły Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego. Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnące w Łodzi, ze względu na coraz większy napływ zagranicznych firm i studentów, zapotrzebowanie na międzynarodowe szkoły. Misją  szkoły jest zapewnienie edukacji zgodnie z brytyjską podstawą programową English National Curriculum i wychowanie obywateli świata.

SPÓŁKI, w których Fundacja ma udziały, w zamian za kapitał wniesiony ze środków Programu POIG 3.1 PARP, Projekt "Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Venture" - Fundusz zalążkowy StartMoney


W okresie 2012 - 2014 zostały zrealizowane inwestycje w 11 innowacyjnych spółek, od 300 000 zł do 800 000 zł w jeden biznes. Spółki prowadzą biznes m.in. w zakresie IT/ICT, gier, biotechnologii.

Wybrane FIRMY,
które korzystały (ją) z Inkubatora Uniwersytetu Łódzkiego


Z inkubatora UŁ skorzystało ponad 50 firm, założonych głównie przez studentów i absolwentów oraz naukowców z UŁ i innych łódzkich uczelni.

Akcelerator zarządza Inkubatorem razem z CTT UŁ.

PARTNERZY

KONTAKT

KONTAKT

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

- Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego -

+ 48 508 390 708   + 48 42 635 4984

ciat@uni.lodz.pl

www.ciat.uni.lodz.pl

ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź

(siedziba Fundacji mieści się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, na X piętrze)

 

KRS 0000283917    REGON 100383305    NIP 7251952859

Konto: Bank Pekao S.A.   41 1240 3060 1111 0010 1483 7802

 

 

 

Fundusz zalążkowy StartMoney
(zarządzany przez fundację)

(utworzony w ramach Programu POIG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej – PARP)

+ 48 508 390 708   + 48 42 635 4984

ciat@uni.lodz.pl

startmoney.pl

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

 

Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Łódzkiego

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

www.ctt.uni.lodz.pl   INKUBATOR UŁ