Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO PROGRAMU INKUBATOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
dla zgłaszanych Pomysłów Biznesowych i Projektów Innowacyjnych.

1. Zgłoszenie i rejestracja projektu.
Zgłoszenie i rejestracja projektu następuje na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przesłanego do Centrum Innowacji – Akceleratora Technologii Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego pocztą elektroniczną na adres mglowacka@uni.lodz.pl. W przypadku pytań zapraszamy dodatkowo do kontaktu z menedżerami Fundacji w formie rozmowy telefonicznej - tel: 042 635 49 84, kom: 669 561 710, zapytania wysłanego e-mailem: mglowacka@uni.lodz.pl, epostolska@uni.lodz.pl, lub na spotkanie w siedzibie Fundacji: ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232  Łódź, X piętro.

2. Ocena poprawności i zgodności projektu (ocena formalna).
Na tym szczeblu pracownicy Fundacji dokonują wstępnej oceny zgłoszenia pod względem formalnym. Formularz zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony prawidłowo, z uwzględnieniem wszystkich odpowiedzi na pytania, na które Zgłaszający jest w stanie odpowiedzieć. Pracownicy CI-AT Fundacji UŁ mogą poprosić o informacje uzupełniające. Kryteria oceny na tym etapie to przede wszystkim:

  • kompletność formularza zgłoszeniowego
  • tytuł prawny do rejestracji zgłoszenia (własność projektu lub pełnomocnictwo)
  • kompletność projektu, przedstawienie wszystkich wymaganych opisów.

3. Wstępna ocena projektu (merytoryczna).
Pracownicy CI-AT Fundacji UŁ dokonują również wstępnej merytorycznej oceny przedsięwzięcia. Zalecane jest, aby Zgłaszający razem ze zgłoszeniem przedstawił również biznes plan (nawet we wstępnej wersji) w celu upewnienia się, że Zgłaszający ma przemyślenia na temat procesu rozwoju swojego przedsięwzięcia czy technologii i określił podstawowe czynniki, które będą miały wpływ na ten rozwój. Firma czy projekt bez przygotowanego biznes planu również może zostać przyjęta do programu, a biznes plan powinien zostać wówczas przedstawiony w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia. Fundacja może również pomóc przygotować wymagany biznes plan. Jeżeli wstępna ocena projektu jest pozytywna, Zgłaszający zostanie poproszony na rozmowę na temat najważniejszych aspektów projektu / biznes planu. Rozmowę ułatwi przygotowanie przez Zgłaszającego 15 minutowej prezentacji w PowerPoint (nie jest wymagane).

4. Ocena ekspercka.
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i pozytywnej wstępnej ocenie merytorycznej projekt będzie szczegółowo oceniony przez pracowników jak również przez ekspertów dziedzinowych, jeśli będzie taka potrzeba. Przy ocenie projektu brany pod jest uwagę stopień innowacyjności projektu oraz prawdopodobieństwo powodzenia projektu na rynku. Następnie zespół Fundacji podejmuje decyzję o przyjęciu projektu do programu Inkubator. Jeśli decyzja będzie odmowna Zgłaszający otrzyma informację, jakie działania należy przeprowadzić, aby ponownie zgłosić projekt.

5. Przyjęcie projektu do programu Inkubator.
Korzystna ocena projektu przez pracowników Fundacji i ew. ekspertów oznacza jego przyjęcie do programu Inkubator. Następuje wtedy podpisanie stosownych umów i przystąpienie do realizacji projektu.

 

Uwagi

Proces oceny projektu.
W czasie oceny projektu, w zależności od potrzeb, Fundacja prowadzi ocenę zgłaszanego projektu (ocena firmy, zespołu, sektora oraz bieżących i przyszłych czynników mających wpływ na rozwój przedsięwzięcia) i w związku z tym może wymagać udzielenia dodatkowych informacji od lub poprosić o uzupełnienie / poprawienie Zgłoszenia.

Zapewnienie poufności informacji.
W całym okresie oceny i przyjęcia projektu Fundacja zapewnia zachowanie zasady poufności w stosunku do wszystkich nadesłanych dokumentów i uzyskanych drogą ustną informacji, które są przechowywane w bezpiecznych warunkach. W przypadku odrzucenia projektu, jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone przez Zgłaszającego, wszelkie dokumenty na temat szczegółów projektów, włącznie z ich oceną nie będą przechowywane. Dokumenty zbędne, nie przydatne w procesie selekcji będą niszczone.W sytuacjach tego wymagających może być podpisana umowa o zachowaniu poufności.