Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz
Wybrany zakres testów i analiz oraz obszarów badawczychoferowany przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii oraz
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
jako prezentacja możliwości badawczych oraz laboratoriów  Pracownia Cytometrii Przepływowej:Oferta testów i ekspertyz:-         Ocena zdolności antyoksydacyjnej próbek żywności, nutraceutyków, leków lub innych substancji;-         Ocena właściwości cytotoksycznych lub cytostatycznych leków, konserwantów, dodatków do żywności itp.;-         Ocena wpływu badanych substancji na status red-ox komórek modelowych (stabilne linie komórkowe ssacze, erytrocyty człowieka lub drożdże piekarnicze);-         Ocena interakcji substancji o potencjale farmakologicznym z białkami oporności wielolekowej;-         Wieloparametryczna (do 16 parametrów) analiza cytometryczna materiału biologicznego;-         Usługa banku DNA lub banku komórek;-         Szeroki wachlarz testów biochemicznych i biologii komórki, szczególnie oznaczenie aktywności enzymów red-ox, białek barierowych, ilościowy i jakościowy pomiar zjawiska apoptozy, testy żywotności komórek.   Zakład Badań Struktur Biopolimerów:-         Badanie parametrów stresu oksydacyjnego tj.:-         Enzymy antyutleniające: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationowa,-         Wskaźniki stresu oksydacyjnego: peroksydacja lipidów, grupy karbonylowe, grupy tiolowe, całkowity potencjał antyutleniający (FRAP, DPPH, ABTS+, glutation i kwas askorbinowy) w następującym materiale: osocze, komórki, oraz tkanki różnych organizmów (ssaków, organizmów wodnych)-         Badania wskaźnika uszkodzeń mięśnia sercowego-         Pomiary przy użyciu spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (pułapkowanie spinowe, badania stanu konformacyjnego białek, określanie płynności lipidów w błonach sztucznych i naturalnych oraz badania próbek paramagnetycznych).  Pracownia Kultur Tkankowych:Analizy i ekspertyzy w badaniach podstawowych i przedklinicznych w zakresie:-         Testowanie in vitro, ex vivo i in vivo aktywności biologicznej (cytotoksycznej, antyproliferacyjnej, przeciwnowotworowej, mutagennej i genotoksycznej) związków chemicznych /suplementów diety/leków/ekstraktów pochodzenia naturalnego z wykorzystaniem hodowli komórkowych i modeli zwierzęcych (szczury rasy Wistar, Sprague-Dawley, myszy) – wpływ na żywotność, proliferację i przeżywalność komórek, analiza morfologiczna i histopatologiczna (testy żywotności/przeżywalności/cytotoksycznosci z MTT, NR, Alamar blue, błękitem trypanu testy proliferacji (BrdU, wzrost klonalny). Katedra Termobiologii dysponuje liniami komórek nowotworowych i prawidłowych oraz zwierzęcym modelem eksperymentalnego raka sutka (indukowanego kancerogenem DMBA) i cukrzycy doświadczalnej typu 1 i 2.-         Ocena uszkodzeń i naprawy materiału genetycznego (test kometowy, test mikrojądrowy).-         Ocena zmian w cyklu komórkowym metodą cytometrii przepływowej.-        

3

Określenie rodzaju śmierci komórkowej (apoptoza, nekroza, autofagia, katastrofa mitotyczna) indukowanej przez związki chemiczne/suplementy diety /leki/ekstrakty pochodzenia naturalnego w komórkach prawidłowych i patologicznych: analiza biochemiczna i morfologiczna molekularnych mechanizmów apoptozy w komórkach/ tkankach prawidłowych i patologicznych. (metody mikroskopii fluorescencyjnej do oceny zmian w strukturze mikrotubul i morfologii komórek związanych z apoptozą /nekrozą/katastrofą mitotyczną/autofagią, ilościowa analiza frakcji komórek żywych, wczesnoapoptotycznych, późnoapoptotycznych i nekrotycznych metodą cytometrii przepływowej, mikropłytkowe testy fluorescencyjne do analizy apoptozy).-         Analiza stresu oksydacyjnego w materiale biologicznym (mikropłytkowe testy fluorescencyjne do oznaczenia parametrów stresu oksydacyjnego, poziomu i kinetyki generowanych RFT w obecności antyoksydantów).-         Ocena właściwości antyoksydacyjnych i prooksydacyjnych związków chemicznych /suplementów diety /leków/ ekstraktów pochodzenia naturalnego w materiale biologicznym.-         Ocena całkowitej zdolności antyoksydacyjnej komórek.-         Oznaczenia mikrolepkości i płynności błony plazmatycznej metodami spektroskopii EPR i spektroskopii fluorescencyjnej z zastosowaniem znaczników/pułapek spinowych oraz sond fluorescencyjnych).-         Ocena bioenergetyki komórki i tkanki.-         Pełna analiza statystyczna wyników badań z zakresu nauk biologicznych i biomedycznych.-         Zasady planowania eksperymentów z wykorzystaniem materiału biologicznego.  Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii:-         Oznaczenia ilościowe i jakościowe substancji toksycznych pochodzenia naturalnego, jak i ksenobiotyków zanieczyszczających środowisko naturalne                                                     -         Możliwość oznaczania szerokiej gamy substancji: pestycydy, modulatory hormonalne , niektóre leki, biocydy, antybiotyki, leki przeciwbólowe mikotoksyny, polimery w tym biopolimery, barwniki. Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin:Możliwe formy współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie usług to wykonanie analiz, opracowań metod i ekspertyz oraz doradztwo w zakresie:-         Wykorzystania krajowych roślin warzywnych i leczniczych do otrzymywania substancji aktywnych biologicznie stosowanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym;-         Opracowania wydajnych metod izolowania związków aktywnych biologicznie np.: flawonoidów, izotiocyjanianów, saponin, laktonów steroidowych oraz wytwarzania preparatów prozdrowotnych (nutraceutyków);-         Opracowania i wdrażania ekologicznej technologii w produkcji ogrodniczej w aspekcie zawartości i zachowania składników prozdrowotnych w warzywach i owocach świeżych, przechowywanych i przetworzonych;-         Opracowania innowacyjnych technologii w ekologicznej produkcji rolniczej poprzez zastosowanie naturalnych bioaktywatorów odporności roślin na patogeny i szkodniki;-         Wykorzystania roślin do oczyszczania środowiska (fitoremediacja).  Chemia środowiska  - wybrane obszary badawcze:-         Analiza chemiczna środowiska-         Zdrowie środowiskowe-         Chemia i biochemia aminotioli,-         Chemiczna analiza kliniczna i toksykologiczna.  Pracownia Zagrożeń Środowiska - Oferta badań i ekspertyz:-         Badania ilościowe oraz jakościowe substancji farmakologicznie czynnych i ksenobiotyków, w przypadku analiz środowiskowych i biomedycznych,-         Opracowanie nowych metod analitycznych technikami GC, GC/MS, HPLC i EC,-         Badania nad uzdatnianiem odpadów przemysłu chemicznego, szczególnie tzw. fosfogipsów-        

4

Badania nad tworzywami i komponentami na bazie odpadów przemysłowych i komunalnych-         Badania w zakresie magnetoelektrochemii (magnetokinetyki) i wpływu pola magnetycznego na media chemiczne, biochemiczne i biologiczne-         Opracowania specjalnych materiałów stopowych oraz badania wpływu pola magnetycznego na stopy (na kinetykę powstawania, powierzchnię, skład i strukturę krystalograficzną)-         Wykonania pomiarów elektrochemicznych metodą chronowoltamperometrii cyklicznej (CVC) i innymi metodami instrumentalnymi (spektrofotometria, konduktometria) -         Badania zawartości toksyn sinicowych w wodzie i materiale biologicznym.  Katedra Technologii i Chemii Materiałów, Zespół Badań Nanomateriałów i Tribologii-         Wytwarzanie i charakteryzowanie nanocząstek metalicznych (Au, Ag, Cu, Pt) do aplikacji biomedycznych i chemicznych.  -         Antybakteryjne działanie nanosrebra – możliwe zastosowania: Farmaceutyki, Leki, Kosmetyka, Chemia spożywcza (opakowania), Chemia gospodarcza (zabezpieczanie powierzchni płaskich – ściany, podłogi itp., środki utrzymania czystości), Filtry (klimatyzacja), Tekstylia (impregnacja antybakteryjna). -         Nanozłoto jako nośniki leków - możliwe zastosowania: Farmaceutyka, Kosmetyka, Biotechnologia, Terapie antynowotworowe.-         Charakterystyka nanomateriałów:-         pomiary i analiza rozmiarów nanocząstek, w oparciu o techniki mikroskopii sił atomowych (AFM), skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) i dynamicznego rozpraszania światła (DLS)-         pomiary parametrów fizykochemicznych materiałów: mikrotwardość, adhezja, energia powierzchniowa,-         określanie struktury materiałów, z wykorzystaniem techniki spektroskopii w podczerwieni (FT-IR).-         Wytwarzanie i badania materiałów do zastosowań tribologicznych, w skali nano, mikro i makro:-        monowarstw, ultracienkich warstw i materiałów nanokompozytowych na powierzchni materiałów ceramicznych, polimerów i metali,-        porowatych materiałów ceramicznych,-        organicznych dodatków uszlachetniających w styku tarciowym powierzchni metali, ich stopów, materiałów ceramicznych i polimerów.-         Modyfikacje powierzchni materiałów ceramicznych, polimerów i metali zaawansowanymi nanomateriałami hybrydowymi:-         monowarstwy organiczne,-         ultracienkie warstwy organiczne,-         związki organiczne na powierzchni nanocząstek ceramicznych i metalicznych,-         nanokompozyty warstwowe,-         stosowane techniki modyfikacji: chemiczne - z fazy gazowej i ciekłej i fizyczne - z użyciem plazmy niskotemperaturowej i promieniowania ultrafioletowego.

Chemia organiczna – Obszary badawcze:
- Azotowe i tlenowe związki heterocykliczne,
- Kwasy hydroksy- i aminofosforowe i ich pochodne; synteza i metody analizy.


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej – Pracownie:-         Informatyki medycznej-         Badań materiałowych-         Jądrowa, Spektrometrii jądrowej-        

5

Symulacji komputerowych.

5